"1700 years to build. 5500 miles long. What were they trying to keep out?"

Story

European mercenaries searching for black powder become embroiled in the defense of the Great Wall of China against a horde of monstrous creatures.

Runtime

103 min.

Director

Zhang Yimou

Cast / Superheroes

Matt DamonWilliam Garin
Jing TianGeneral Lin Mei
Willem DafoeBallard
Andy LauWang Junshi
Pedro PascalPero Tovar
Zhang HanyuGeneral Shao
Lu HanPeng Yong
Lin GengxinCommander Chen
Eddie PengCommander Wu
Huang XuanCommander Deng
Ryan Zheng KaiShen
Karry WangEmperor
Chen XuedongImperial Officer
Pilou AsbækBouchard
Numan AcarNajid
Johnny CiccoRizzetti
Yu XintianLieutenant Xiao Yu
Liu EnjiaLin Mae's 2nd Lieutenant Li Qing
Stephen ChangGeneral Zhang (uncredited)
Li HengMessenger
Li JingmuTiger Troupe Officer

The Great Wall posters

  • The Great Wall (2016)
  • The Great Wall (2016)
  • The Great Wall (2016)
  • The Great Wall (2016)
Show all posters

The Great Wall trailers